هزينه ثبت پنج ساله هزينه ثبت يك ساله نوع دامين - دامنه
150,000 45,000 .ir
150,000 50,000
.ac.ir
150,000 50,000 .co.ir
150,000 50,000 .gov.ir
150,000 50,000 .id.ir
150,000 50,000 .net.ir
150,000 50,000 .org.ir
150,000 50,000 .sch.ir


 


* تمامي مبالغ فوق به ريال مي باشد.

توجه: ثبت دامنه 5 ساله ir. با تخفيف بصورت ويژه ارائه مي گردد.


 


 
به یک وبسایت نیاز دارید؟
فروشگاه ساز می خواهید؟